„Ключът към успеха в инвестициите: Използване на активната корелация във финансовите пазари“

Активната корелация е важно понятие във финансовите пазари, което помага на инвеститорите да вземат информирани решения по отношение на диверсификацията, управлението на риска и намирането на нови инвестиционни възможности. Когато инвеститорите имат разбиране и информация за активната корелация, те могат да изберат отделните инструменти в инвестиционния си портфейл според това как те взаимодействат помежду си. В тази статия ще опростим понятието за активна корелация, като предоставим примери, които илюстрират неговото практическо приложение.

Значимостта на активната корелация:

Активната корелация ни позволява да разберем как пазарните инструменти се движат помежду си и един спрямо друг. Например, ако акциите и облигациите имат негативна корелация, когато цената на акциите се повишава, цената на облигациите обикновено намаляват и обратно. Същото важи и за щатския долар и суровините, когато валутата се покачва цената на суровината пада. Разбира се тези зависимости се проявяват, при липса на други икономически фактори, които биха повлияли или изкривили корелацията, пример за такъв фактор е инфлацията. От друга страна имаме и положителна корелация, когато цените на два различни инструмента се движи в една посока, пример за това са цената на златото и среброто, цената на петрола и акциите на енергийните компании, цената на акциите на компании от един сектор. Тези корелации са важни, защото ни помага да оценим как портфейлът ни може да се представя в различни пазарни условия. Ако сте инвестирали по равно в инструменти с негативна корелация, то е много вероятно доходността на портфейла Ви да се движи около нулевата стойност.

Диверсификация и намаляване на риска:

Активната корелация е от съществено значение за диверсификацията на портфейла. Например, ако инвеститор притежава портфейл от акции от различни сектори като технологии, здравеопазване и потребителски стоки, портфейлът се възползва от диверсификацията, тъй като всеки сектор се държи по различен начин в зависимост от пазарните условия. Ако един сектор изпита спад, другите може да останат стабилни или дори да се представят добре, което намалява общия риск и реализиране на големи загуби на портфейла, при равни други условия.

Идентифициране на системни рискове:

Разбирането на корелацията и как работи тя е особено полезен инструмент за идентифициране на системни рискове. По време на финансова криза активите в различни сектори обикновено проявяват силно положителна корелация. Например, по време на световната финансова криза през 2008 година, акциите, облигациите и недвижимите имоти бяха силно корелирани, което доведе до значителен спад на пазара. Разпознаването на тези корелации помага на инвеститорите да се подготвят за потенциални системни рискове и да променят стратегиите си. Друг пример е пандемията Covid-19, при която целия пазар първоначално регистрира сериозен спад, за повечето компании този спад беше възстановен в рамките на година, други като технологиите, дигиталните услуги, здравния и фармацевтичен сектор, регистрираха рекордни печалби, а сектори като в областта на транспорта, авиокомпаниите, туризъм и хотели, недвижимите имоти в частта на офисните площи, вноса и износа между страните, все още се възстановяват вече три години. Ако се замислите, какво е поведението на всеки един човек в подобна ситуация, е сравнително лесно да предвидите, кои ще са печелившите сектори и кои ще са губещите в подобна ситуация.

Откриване на инвестиционни възможности:

Анализът на активната корелация може да разкрие инвестиционни възможности, като идентифицира активи с ниска или отрицателна корелация. Например, ако инвеститор иска да диверсифицира портфейла си извън традиционните активи, чрез анализ на корелацията между акции и алтернативни инвестиции, като суровини или инвестиционни дружества за недвижим имоти (REITs), може да се открие, че тези алтернативни активи имат ниска корелация с акциите. Това предлага възможност за диверсификация и потенциално намаляване на риска. Активната корелация е много ефективен инструмент, което помага на инвеститорите да балансират по-ефективно портфолиото си. Когато разберете как различните активи се движат помежду си, Вие можете да диверсифицирате портфейлите си, да управлявате риска и откривате нови инвестиционни възможности. Например, когато разпознаем негативната корелация между акции и облигации, това ни подсказва за стратегия за балансиран портфейл, диверсификация и намаляване на риска. Чрез разкриване на активната корелация и прилагането й в инвестиционните решения, инвеститорите могат да се справят с комплексността на финансовите пазари с по-голяма увереност и да постигнат своите финансови цели.

*Информацията, предоставена в тази статия, е само за общи информационни цели. Не трябва да се разглежда като финансов или инвестиционен съвет. Съдържанието се основава на нашите най-добри познания и разбирания към момента на писане и подлежи на промяна без предизвестие. Инвестирането във финансовите пазари включва рискове и миналите резултати не са показателни за бъдещи такива. Препоръчваме да се консултирате с квалифициран инвестиционен консултант или да проведете независимо проучване, преди да вземете инвестиционни решения. Трейшън Инвест ЕАД не носи отговорност за финансови загуби или щети, произтичащи от използването или разчитането на предоставената информация.


This is a staging enviroment