Политика за устойчивост

Устойчивост

Настоящата информация се предоставя във връзка с изискванията на
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088

УД „Трейшън Инвест“ ЕАД  е ангажирано с устойчивото развитие и отговорното инвестиране. Въпреки това, към настоящия момент, ние не отчитаме основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. 

Настоящата информация описва политиката на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД (Дружеството) по отношение на основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 и Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Европейската комисия. Тази политика се прилага за всички инвестиционни дейности, осъществявани от Дружеството.

 

Декларация на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост

Въведение
Настоящият документ предоставя информация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и по Раздел 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година.

Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта
Трейшън Инвест ЕАД е приело и спазва Политиката за интегриране на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения, която се прилага както при управлението на портфейлите на управляваните от дружеството предприятия за колективно инвестиране в ценни книжа (КИС), така и при управлението на индивидуалните портфейли на клиентите на дружеството. Политиката може да бъде открита в секция Документи на нашия уебсайт.

Неотчитане на неблагоприятните въздействия
Въпреки че прилага политиката, описана по-горе, Трейшън Инвест ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/2088 – както при управлението на портфейлите на управляваните от дружеството КИС и при управлението на индивидуалните портфейли на клиентите на дружеството, така и в случай на предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. Причините за това са следните:

Ограничаване на възможността за по-добра доходност и диверсификация:
На този етап отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост ще доведе до ограничаване на възможността за постигане на по-добра доходност и диверсификация за клиентите на доверително управление и за инвеститорите в активно управляваните КИС.

Липса на интерес от страна на клиентите:
Дружеството предоставя възможност на своите клиенти на доверително управление да поставят инвестиционни ограничения при управлението на портфейлите им, включително такива, свързани с приоритизиране на рисковете за устойчивостта. Важно е да се отбележи обаче, че към момента нито един клиент не се е възползвал от тази възможност и не е заявил такова желание.

Високи разходи за внедряване:
Отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 ще доведе до значителни разходи на ресурси (човешки, управленски и финансови) за дружеството, без това да доведе до някакво очаквано и измеримо повишение на приходите в средносрочен и дори дългосрочен план. Приоритет на ръководството на Дружеството е осигуряване на финансовата му стабилност, капиталова адекватност и опериране на печалба. В този смисъл отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост не е съвместимо с тези цели на този етап.

Липса на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване:
Липсата на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса.

Възможност за пропуснати ползи:
Потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния договорен фонд, съответно портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск.

Непълни и ненадеждни данни от публичните компании:
Съображенията дали достатъчен обем информация или необходими данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, като и липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация.

Продължаваща разработка на правна рамка:
Продължаващата процедура по разработване на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно рисковете за устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Бъдещи действия
В случай че на бъдещ етап Трейшън Инвест ЕАД идентифицира осезаемо търсене от инвеститори, за които отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост е приоритет и с предимство пред добрата диверсификация на риска и доходността от инвестициите, дружеството ще предприеме действия за отчитане на тези въздействия.

Приложение: Основни регулаторни препратки
Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 г.
Настоящата политика е одобрена от Съвета на директорите на Трейшън Инвест ЕАД и влиза в сила от 18.06.2024.

This is a staging enviroment