Анализи и Проучвания.

Късметът е за лотарията, за успешни инвестиции е важен анализът.

Добрите анализи и проучвания винаги водят до по-интелигентни решения в управление на инвестиции.

Някои от ключовите техники, използвани в анализа на портфейли включват:

Добрите анализи и проучвания винаги водят до по-интелигентни решения в управление на инвестиции.

Някои от ключовите техники, използвани в анализа на портфейли включват:

1

Разпределение на Активите

Това е процесът по разделянето на активите, в едно портфолио между различни видове инструменти, като акции, облигации и парични потоци (кеш). Целта е да се балансира риска спрямо възвръщаемостта, базирайки се на целите на инвеститора и рисковите му възможности.

2

Управление на Риска

Тази техника включва оценка на риска на портфолиото, спрямо типовете инвестиции и разпределението на активите. Техниките за управление на риска могат да бъдат много конкретни според потенциалните рискове, като диверсификация, хеджиране и използването на финансовите деривати, за да се установи контрол върху риска.

3

Измерване на Представянето

Това е процесът на оценка на възвръщаемостта на едно портфолио за определен период от време, спрямо други инвестиции със сходни харакетристики (бенчмарк). При големи разминавания между пазара и инвестиционния портфейл на клиента, инвестиционния консултант следва да предложи промени с цел подобряване на представянето.

4

Анализ на Факторите

Тази техника включва анализиране на представянето на дадено портфолио, въз основа на различни фактори като състояние на пазарите и иикономически тенденции. Този тип анализ помага на инвеститорите да определят силните и слабите зони в тяхното портфолио.

5

Анализ на Сценарии

Включва анализ на потенциалното влияние на различни пазарни ситуации върху представянето на дадено портфолио. Чрез симулация на различни сценарии, инвеститорите могат да направят оценка на възможния риск и респективно възвръщаемостта на инвестициите, което помага за взимането на по-информирани решения. 

Наш основен фокус е да направим инвестирането
по-разбираемо и по-лесно, превръщаме сложната материя във възможност.

Ние ще Ви помогнем да изградите бъдещата си инвестиционна стратегия.

This is a staging enviroment