ДФ Трейшън Алтернативен Доход

Когато стабилността среща растежа.

Нашият договорен фонд за привилегировани акции ДФ “Трейшън – Алтернативен доход” предлага балансиран инвестиционен подход.

Фондът е изцяло фокусиран върху привилегированите акции, известни със своите регулярни дивиденти и намалена пазарна волатилност, фондът е създаден за инвеститори, които търсят както доход, така и запазване на капитала.

Всяка акция се анализира и оценява внимателно, за да сме сигурни, че отговаря на нашите критерии и стандарти за финансова стабилност и надеждност на дивидентите. Чрез стратегическа диверсификация и доказани инвестиционни модели ние се стремим да предоставим постоянна доходност, като приоритизираме защитата на първоначалната инвестиция.

Портфолио мениджъри

Людмил Людмилов

Рисков Профил

Риск и Доходност

Разпределение на активите

Детайли за ФОНДА

НСА на дял:

10.8064 EUR

Цена за покупка на дялове

10.8172 EUR

Цена за продажба на дялове
преди 1г.

10.7740 EUR

Цена за продажба на дялове
след 1г.

10.7956 EUR

НСА на фонда

607 683.77 EUR

ISIN код на фонда

BG9000003236

Посочените данни са към:

20/06/2024

Валута на фонда

EUR

Дата на публичното предлагане

05/12/2023

Минимална инвестиция

100 EUR

Тип фонд

отворен тип фонд (UCITS)

Фокус на фонда

фиксирана доходност

Инвестиционен план минимална инвестиция

25 EUR

Цели на ФОНДА

Генериране на доход: Основна цел на фонда е генериране на регулярен и стабилен доход от дивиденти на привилегировани акции и инструменти с фиксирана доходност.

Диверсификация: Разпределяме инвестиционния риск в различни сектори и компании.

Запазване на капитала: Фокусът ни е към по-малко рискови привилегировани акции и запазване на първоначалната инвестиция.

Ликвидност: Осигурява ежедневна ликвидност за покупка или продажба на дялове от фонда.

Професионално управление: Използваме богатия опит на мениджърите на фондове при взимане на стратегически инвестиционни решения.

Дългосрочен растеж: Стремим се към увеличение на капитала в дългосрочен план, като част от диверсифицирано портфолио.

Стратегия на ФОНДА

Стратегията ни е насочена приоритетно към привилегировани акции, известни с техните стабилни дивиденти и по-ниска волатилност, което ги прави привлекателна опция за инвеститори, търсещи постоянен доход.

Нашите портфолио мениджъри детайлно анализират всички сектори и компании, разпределяйки инвестициите стратегически, за да намалят риска, като същевременно се фокусират върху запазването на капитала.

С удобството на ежедневна ликвидност и гаранцията за професионално управление, нашият взаимен фонд ДФ “Трейшън – Алтернативен доход” цели да предостави добре балансирана комбинация от стабилност и доходност, която да отговаря на дългосрочните финансови цели на съвременния инвеститор.

Кумулативно представяне (%)

1 месец

6 месеца

1 година

3 години

от 05/12/2023

Фонд

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Фонд
1 месец
0,00%
6 месеца
0,00%
1 година
0,00%
3 години
0,00%
от 24/11/2023
0,00%

Обединена Българска Банка (част от KBC груп)

BG55UBBS80021466734910

BG09UBBS80021051643250

BG12UBBS80021116697410

984500B114E13F41DE79

"Покупка на дялове"

Портфолио статистика и разходи

Среден купон (%):

XXX

Среден рейтинг на компанията-издател:

XXX

Годишно стандартно отклонение (%):

XXX

Максимален спад на годишна база (%):

n/a

Коефицент на Шарп:

XXX

Такса управление (от средна годишна НСА):

1.30%

Такса за емитиранане на дялове:

0.10%

Такса за обратно изкупуване преди 1г:

0.30%

Такса за обратно изкупуване след 1г.:

0.10%

Документи на Фонда

"Трейшън Алтернативен Доход", комбинация от стабилност и възможност за растеж в една стратегия.

*Информацията, предоставена на тази интернет страница, представлява общ преглед и е предназначена изключително за информационна цел. Тя не следва да се разглежда като финансов съвет, препоръка или предложение за придобиване или продажба на дялове от конкретни финансови инструменти или участие в конкретни инвестиционни стратегии. Потенциалните инвеститори трябва да бъдат запознати, че инвестициите във финансови инструменти носят със себе си рискове и не е гарантирано, че ще постигнат очакваната възвръщаемост или че основната сума ще бъде запазена. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд. Важно е потенциалните инвеститори да прочетат внимателно всички регулаторни документи, включително проспекта и информационния документ на фонда, преди да вземат решение за инвестиране. Тези документи съдържат подробна информация за рисковете, таксите и разходите, свързани с инвестицията, и могат да бъдат получени на нашия уебсайт или при поискване от нашия офис. Инвестирането във финансовите пазари включва рискове и миналите резултати не са показателни за бъдещи такива. Препоръчително е да се консултирате с лицензиран финансов съветник преди да вземете инвестиционно решение. ДФ „Трейшън – Алтернативен доход“ е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.

This is a staging enviroment